Recenzie la volumul "A-si face loc" de Marco Martinelli, în traducerea Danielei Silindean, cu o prefata a subsemnatei (recenzie aparuta in revista Amfiteatru Nr. 26 din 26 februarie 2020).